Ελληνική αρχική σελίδα

Το γνωστικό πεδίο του Τμήματος καλύπτει τις αδελφές επιστήμες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, με δύο αντίστοιχες κατευθύνσεις προπτυχιακών σπουδών - ειδικεύσεις. Το Τμήμα διεξάγει επίσης με αναγνωρισμένη επιτυχία πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με οκτώ επί μέρους ειδικεύσεις.

Με τα μαθήματα ιστορίας και αρχαιολογίας επιδιώκεται η ερμηνευτική προσέγγιση των ιστορικών φαινομένων και η μελέτη των υλικών καταλοίπων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δείτε αναλυτικότερα τους στόχους του Τμήματος.

Δείτε επίσης τον Οδηγό Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τη Δήλωση Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος, τον Κανονισμό Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου, τον Κανονισμό Κινητικότητας για το Πρόγραμμα Erasmus+, τον Κανονισμό Εργασιών και τον Κανονισμό Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών.

Μπορείτε επίσης να δείτε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (2017), την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (2009) και την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε το 2010.

Στις 30-01-2019 το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος πιστοποιήθηκε ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Η πιστοποίηση βασίστηκε στην Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, την οποία αποτελούσαν ακαδημαϊκοί πανεπιστήμιων του εξωτερικού.

Νέα!

 


Δραστηριότητες του Τμήματος


- Το Τμήμα είναι οι άνθρωποί του, και οι άνθρωποί του οι δραστηριότητές τους -


Περισσότερα »